• 1

  Wersja dokumentu: 2

  Data aktualizacji: 06.11.2023


  Ogólne Warunki Zamówienia


  1. Postanowienia ogólne

  1.1 Złożone zamówienie podlega regułom określonym w niniejszych warunkach, o ile pomiędzy Dostawcą a Nabywcą nie dojdzie do zawarcia Umowy pisemnej. W takim przypadku pierwszeństwo obowiązujących zasad spoczywa na Umowie pisemnej lub postanowieniach zawartych w zamówieniu, sprzecznych z OWZ.

  1.2 Jakiekolwiek odstępstwo od stosowania przez Dostawcę postanowień OWZ jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Nabywcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  1.3 Poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Dostawca nieodwołalnie i bez zastrzeżeń akceptuje treść niniejszych OWZ.

  1.4 Jeżeli produkt opracowany, wyprodukowany i/lub dostarczony przez Dostawcę doprowadzi wskutek swojej wadliwości do szkód na zdrowiu lub życiu osób i szkód materialnych, wówczas Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności za wszystkie wynikające z tego roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt i do wynagrodzenia Nabywcy szkody.

  1.5 Dostawca odpowiada w pełnym zakresie za wszystkie szkody, które powstaną u Nabywcy jako bezpośredni lub pośredni skutek wadliwego wykonania Zamówienia.

  1.6 Nabywca informuje Dostawcę, że przedmiot zamówienia stanowi element składowy wyrobu przeznaczonego do transportu masowego i ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowników końcowych.

  1.7 Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów, mogących powstać w związku z interpretacją lub wykonaniem Zamówienia jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Nabywcy.


  2. Zamówienia

  2.1 Każde zamówienie do Dostawcy powinno precyzować nazwę przedmiotu lub usługi do wykonania na rzecz Nabywcy, ilość, parametry towaru, cenę w walucie zakupu, wartość zamówienia, warunki dostawy i płatności, termin realizacji oraz adres dostawy produktów lub usług będących przedmiotem Zamówienia.

  2.2 Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia Zamówienia w formie pisemnej (np. mailowej) w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

  2.3 Zamówienie musi zostać zrealizowane w oparciu o standardy i zalecenia ujęte w specyfikacji technicznej, dokumentacji technicznej oraz wszelkich innych dokumentach załączonych do Zamówienia. Wszelkie zmiany w towarze, procesie produkcyjnym lub usłudze wykonywanej na rzecz Nabywcy, muszą zostać uzgodnione oraz zaakceptowane zarówno przez Dostawcę jak i Nabywcę, a także potwierdzone w formie pisemnej przed realizacją zamówienia. W przypadku braku takiej akceptacji, Zamówienie winno zostać realizowane na zasadach i w terminach określonych uprzednio przez Nabywcę.

  2.4 Na Dostawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia czy posiada wersję dokumentacji zgodną z Zamówieniem.

  2.5 Dostawca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje przekazywane mu przez Nabywcę, a w szczególności informacje techniczne i technologiczne, są materiałami poufnymi stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa Nabywcy.

  2.6 Dostawca może odmówić przyjęcia Zamówienia, a także realizacji Zamówienia już przyjętego w przypadku gdy Nabywca opóźnia się z zapłatą za wcześniej zamówiony towar co najmniej 60 dni.

  2.7 Dostawca nie może bez pisemnej zgody Nabywcy powierzyć osobom trzecim wykonania Zamówień złożonych przez Zamawiającego.

  2.8 Dostawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich wymagań Nabywcy swoim poddostawcom, z którymi niezbędna będzie współpraca w kwestii wykonania Zamówienia. Dostawca odpowiada wobec Nabywcy za spełnienie tychże wymagań.

  2.9 Dostawca gwarantuje, że posiada wystarczające zasoby (personel, metody, procesy i wyposażenie), aby dostarczyć przedmiot Zamówienia zgodnej jakości oraz zgodny z wymaganiami Nabywcy.

  2.10 Nabywcy przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto Dostawcy przewidzianego za dane Zamówienie w przypadku odstąpienia od przyjętego do realizacji Zamówienia w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Dostawcy. Wysokość kar umownych może zostać inaczej ustalona w Umowie Pisemnej.


  3. Dostawcy


  3.1 Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostaw w trakcie trwania współpracy z Nabywcą. Jeżeli Dostawca przewiduje wycofanie Produktów lub Usług, będących przedmiotem dostaw ze swojej oferty sprzedażowej, powiadomi on o tym Nabywcę w formie dokumentowej z co najmniej pięciomiesięcznym wyprzedzeniem.

  3.2 Dostawca jest zobowiązany do zrealizowania oraz dostarczenia przedmiotów z Zamówienia najpóźniej w terminie wyznaczonym w Zamówieniu.

  3.3 W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji danego Zamówienia, Dostawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Nabywcy o charakterze i zakresie opóźnienia oraz podjęcia wszelkich możliwych działań na koszt i odpowiedzialność Dostawcy. W przypadku braku informacji o opóźnieniu ze strony Dostawcy bądź notorycznie powtarzających się opóźnień, Nabywca zastrzega sobie prawo obciążenia Dostawcy karą umowną w wysokości 1,5% wysokości wynagrodzenia brutto Dostawcy przewidzianego za dane Zamówienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wysokości wynagrodzenia brutto przewidzianego za dane Zamówienie. Wysokość kar umownych może zostać inaczej ustalona w Umowie Pisemnej. W takim przypadku, Nabywca może odstąpić od realizacji Zamówienia/Umowy w części lub w całości a Dostawcy nie przysługuje prawo zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.

  3.4 Wszelkie dostawy zrealizowane w ilościach i/lub jakości i/lub terminie i/lub innych niż określone w Zamówieniu uważa się za niezgodne, podobnie jak dostawy zrealizowane bez wymaganej dokumentacji i identyfikacji.

  3.5 Towar musi być zapakowany w opakowanie zapewniające dostateczną ochronę przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i wilgocią w czasie transportu i składowania. Zastosowany do opakowania materiał musi zagwarantować ochronę wykluczającą zagrożenie zdeformowaniem przez uderzenia, przyspieszenie lub hamowanie podczas transportu. Towar uważa się za opakowany należycie gdy po odpakowaniu nie może być niezwłocznie, tj. bez oczekiwania i dodatkowych napraw, użyty przez Nabywcę do produkcji.

  3.6 Towar może być dostarczony Nabywcy bez opakowania jeżeli pozwalają na to jego właściwości lub w opakowaniach: • jednorazowych nadających się do recyklingu, • bezzwrotnych wielokrotnego użytku, • zwrotnych wielokrotnego użytku.

  3.7 Koszt opakowania powinien być zawarty w cenie towaru w Zamówieniu.

  3.8 W razie stwierdzenia uszkodzonego Produktu lub wyposażenia wewnątrz nieuszkodzonego opakowania, wtedy naprawa lub wymiana będzie zapewniona przez Dostawcę na jego koszt.

  3.9 Do każdej dostawy Dostawca zobowiązany jest załączyć dokument WZ lub fakturę VAT, zawierającą dane takie jak: symbol przedmiotu zamówienia, numer Zamówienia. W przypadku dostawy reklamacyjnej dokument WZ muszą zawierać informację, iż jest to dostawa reklamacyjna oraz numer reklamacji (jeśli dotyczy).

  3.10 Dostawca jest zobowiązany do oznakowania dostarczonego przedmiotu zamówienia co najmniej na opakowaniu zbiorczym z zawartością takich informacji jak: nazwa Dostawcy, symbol i nazwa Produktu z Zamówienia Nabywcy, wersja rysunku (jeśli dotyczy), ilość sztuk i data wysyłki.


  4. Jakość


  4.1 Dostawca gwarantuje, że dostarczany Towar będzie:
  a) wysokiej jakości,
  b) wyprodukowany zgodnie z systemem zarządzania jakością, obowiązującym u Dostawcy (o ile taki obowiązuje) – system zarządzania jakością dostawcy musi obejmować przynajmniej procedury zarządzania wyrobami niezgodnymi i raportowania do Nabywcy o niezgodnościach i opóźnieniach względem niego,
  c) o parametrach właściwych dla celów użytkowych Nabywcy i zgodny z wymogami przedstawionymi w Zamówieniu,
  d) posiadał aktualne badania lub certyfikaty przewidziane przepisami,
  e) dopuszczony do obrotu zgodnie z przepisami, w tym posiadający dokumenty dopuszczenie to potwierdzające.

  4.2 Dostawca zobowiązany jest na żądanie Nabywcy okazać mu lub przekazać oryginał, notarialnie poświadczony podpis bądź kopię dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 4.1 ppkt. b), d), e).

  4.3 Dostawca udziela Nabywcy gwarancji jakości na Towar przez okres podany w karcie technicznej produktu bądź Zamówieniu/Umowie.

  4.4 Dla wszystkich Produktów, dla których jest to wymagane obowiązującym prawem, Dostawca dostarczy aktualne karty charakterystyki w języku polskim najpóźniej w dniu dostawy.

  4.5 Dostawca gwarantuje, że dostarczone przez niego Produkty lub Usługi będą najwyższej jakości, zgodne z zaakceptowanymi przez Nabywcę wzorcami, specyfikacjami, certyfikatami czy projektami dostarczonymi lub zatwierdzonymi przez Nabywcę. W przypadku Produktów zamawianych z katalogu lub oferty Dostawcy z właściwościami i opisami tych Produktów, wynikającymi z ostatnio zaakceptowanego przez Nabywcę katalogu lub oferty Dostawcy.

  4.6 Dostawca jest zobowiązany dostarczyć do każdej dostawy deklarację zgodności, świadectwa odbioru 3.1, lub inne wymagane dokumenty nie później niż w dniu dostawy.

  4.7 Nabywca informuje Dostawcę, iż zatwierdzaniu podlegają:
  • Nowe lub istotnie zmienione wyroby i usługi – zatwierdzanie dokonywane jest za pomocą metody FAI, wytypowania wzorca, audytu u dostawcy bądź kontroli pierwszej dostawy.
  • Zasady zwalniania wyrobów i usług do produkcji u Nabywcy – zatwierdzanie dokonywane jest za pomocą kontroli wejściowej lub w toku procesu produkcji.

  4.8 Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli jakości w warunkach produkcji seryjnej poprzez ocenę zgodności Towaru np. z jego wzorcem lub/i dokumentacją techniczną.

  4.9 Nabywca ma prawo do złożenia oficjalnej Reklamacji do Dostawcy w przypadku, gdy dostarczony Towar jest niezgodny z zamówieniem, niekompletny lub wadliwy.

  4.10 Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć Reklamację Nabywcy w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie Reklamację uważa się za uznaną przez Dostawcę w ostatnim dniu terminu, o którym mowa w zd. I.

  4.11 W przypadku uznania Reklamacji Dostawca jest zobowiązany do dokonania naprawy lub wymiany Towaru wadliwego na nowy bez wad w terminie 5 dni roboczych od daty uznania Reklamacji lub w terminie ustalonym bezpośrednio między Nabywcą a Dostawcą. Jeżeli Dostawca nie spełni jednego z wymienionych w zdaniu poprzedzającym świadczeń gwarancyjnych w określonym tam terminie, Nabywca może usunąć wady na koszt Dostawcy we własnym zakresie, zlecić ich usunięcie osobom trzecim lub odstąpić od umowy.

  4.12 W przypadku wymiany Towaru na wolny od wad lub naprawy Towaru, założony okres gwarancji rozpoczyna się od nowa.

  4.13 Koszty Towaru niezgodnego z zamówieniem, niekompletnego lub wadliwego:
  • Nabywca może odmówić odbioru Towaru i częściowej lub całkowitej zapłaty za niego.
  • Nabywca może odmówić zapłaty za wykonaną usługę polegającą na przetworzeniu lub uszlachetnieniu materiałów powierzonych przez Nabywcę Dostawcy. Dodatkowo Nabywca może żądać od Dostawcy zwrotu kosztów za uszkodzenie powierzonych materiałów.
  • Nabywca zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy zwrotu kosztów za każdorazowe rozpoczęcie procesu Reklamacji w wysokości 1000 PLN oraz naliczenia kosztów pracy każdego pracownika Nabywcy zaangażowanego w proces Reklamacji w wysokości 40 PLN/rbh.


  5. Faktury i warunki płatności


  5.1 Nabywca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT. Nabywca upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT za dostarczony towar bez jego podpisu.
  5.2 Faktura musi zawierać numer identyfikacji podatkowej NIP lub inny odpowiadający mu numer identyfikacyjny Dostawcy, numer Zamówienia/Umowy informacje dotyczące ilości wskazanych w Zamówieniu, ceny Produktów, z odrębnie wykazaną kwotą podatku od towarów i usług oraz dodatkowe informacje dotyczące np. numeru i daty listu przewozowego.
  5.3 Faktury za zakup Produktów i wykonanie Usług, Dostawca przesyła na adres: lp.moc.spatyrutkafe najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy Zamówienia do Nabywcy.
  5.4 W przypadku braku ustalenia terminu płatności pomiędzy Dostawcą a Nabywcą, Nabywca zapłaci Dostawcy za dostarczony Towar/Usługę w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT.
  5.5 Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Nabywcy.


  6. Audyty


  6.1 Dostawca umożliwia Nabywcy, jego Klientowi i Przedstawicielom Władz nadzorujących w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Dostawcy, wizytację miejsc produkcji Towaru oraz wgląd do dokumentacji produkcyjnej. Nabywca ma prawo zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących warunków i procesu produkcji, a Dostawca zobowiązany jest się do nich zastosować lub wykazać na piśmie ich bezzasadność.
  6.2 Dostawca umożliwia Nabywcy, jego Klientowi i Przedstawicielom Władz nadzorujących w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Dostawcy, wizytację w celu zatwierdzenia procesów specjalnych wykonywanych dla Nabywcy, jeżeli jest to wymagane.
  6.3 Dostawca umożliwia przeprowadzenie audytów, kontroli FAI przez Nabywcę oraz jego Klienta, jeśli jest to wymagane.