S.Z.T.K. TAPS - Maciej KowalskiPolityka jakości

Fotele do pociągów regionalnych wykonane w nowej technologii kompozytowej będą wyrazem materializacji celów oraz jednymi z wiodących produktów oferowanych Klientom.

 • Polityka Jakości Bezpieczeństwa Technicznego TAPS 2012-2015

  Polityka Jakości
  i Bezpieczeństwa
  Technicznego
  TAPS 2018-2020

  Nadrzędnym celem pracowników TAPS jest spełnianie oczekiwań Klientów w zakresie wysokiej jakości, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności oferowanych przez nas foteli, miejsc siedzących, elementów konfekcjonowanego garnisażu tekstylnego dla pojazdów i pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej oraz świadczonych usług.
  Zobowiązujemy się wytwarzać nasze produkty w bezpiecznych, nadzorowanych warunkach i zgodnie z zasadami BHP, jednocześnie stosując nadzór i kontrolę emisji do środowiska naturalnego. W ten sposób gwarantujemy produkcję zgodną z wymaganiami odpowiednich norm bezpieczeństwa (w tym norm dotyczących palności i wytrzymałości) i zapewniamy, że dostarczane przez nas wyroby są bezpieczne i funkcjonalne. Zapewniamy także, że zarówno podczas projektowania, jak i produkowania naszych wyrobów dostarczamy wszelkich starań aby zapobiec jakimkolwiek późniejszym awariom i usterkom.
  Dążymy do tego, aby znak naszej firmy kojarzył się naszym obecnym i przyszłym Klientom z innowacyjnością, komfortem, elastycznością w podejściu do projektowania, a przy tym z pełnym zaangażowaniem, profesjonalizmem

  i bogatym doświadczeniem na rynkach: foteli dla transportu publicznego i wyposażania pomieszczeń do użytku publicznego. Współtworzymy nasze produkty i usługi, proponując nowoczesne rozwiązania, które tworzymy dla potrzeb i oczekiwań Klientów, integrując je na wszystkich etapach procesu projektowania i wytwarzania – począwszy od
  konsultacji koncepcji, opinii Klientów i testów pasażerskich na temat proponowanych rozwiązań poprzez produkcję, aż do serwisu posprzedażnego. Kreujemy wyobraźnię Klientów i urzeczywistniamy ich pragnienia i wymagania poprzez innowacyjne podejście do realizacji naszych produktów.
  Naszym celem jest urzeczywistnienie, bez ograniczeń, pomysłów designera i zrealizowanie ich poprzez wyprodukowanie doskonałego elementu w maksymalnie skróconym czasie.
  Uznając wysoką jakość produktu i systematyczny wzrost pozycji firmy na rynku za czynniki decydujące o sukcesie i dalszym rozwoju, jesteśmy świadomi, że osiągnięcie tych celów możliwe jest tylko przy aktywnym udziale i współpracy wszystkich pracowników. Dlatego też od każdego z nas wymagamy odpowiedzialności za utrzymanie wdrożonego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
  Jednocześnie Najwyższe Kierownictwo firmy zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności tego Systemu, aby spełniał on wymagania stawiane przez normę

  ISO 9001:2015, ISO/TS 22163:2017, PN EN ISO/IEC 17025:2005 i ISO 14001: 2015.
  Cele naszej Polityki Jakości osiągamy poprzez prowadzenie działań inicjujących innowacje i uwzględniających dynamiczne zmiany na rynku jak i wzrastające wymagania norm, standardów i aktów prawnych dotyczących naszych wyrobów.


  Do strategicznych Celów Polityki Jakości i Bezpieczeństwa Technicznego TAPS zaliczamy:


  • Budowanie wizerunku firmy jako wiarygodnego partnera handlowego i kwalifikowanego dostawcy kompletnego produktu (wytwarzanego zarówno w technologiach tradycyjnych jak i nowoczesnych technologiach kompozytowych) oraz usług,
  • Utrwalanie znaku firmowego jako gwaranta jakości,
  • Budowanie wizerunku Firmy jako najbardziej
   innowacyjnej i kreatywnej na rynku
  • Optymalizację pracy we wszystkich działach firmy,
  • Optymalizację kosztów wytwarzania poprzez poprawę organizacji pracy i wdrażanie nowych technologii przy projektowaniu i produkcji foteli, uwzględniając kontrolę ilości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza, wykorzystując nowe generacje materiałów o wysokich walorach użytkowych i nie stwarzających dodatkowych zagrożeń dla środowiska naturalnego,
  • Minimalizację czasu od projektowania do realizacji,
  • Zapewnianie pracownikom bezpieczeństwa technicznego związanego z wykonywanymi obowiązkami w zakresie użytkowania maszyn oraz infrastruktury,
  • Poprzez właściwe prowadzenie projektowania i produkcji – gwarantowanie przez TAPS trwałości produktów, bezpieczeństwa procesów i wysokich cech użytkowych oferowanych wyrobów w przeważającej części budowanych z materiałów nadających się do recyklingu i nie wykorzystywania substancji i preparatów szczególnie szkodliwych dla środowiska.


  Cele te realizujemy poprzez:

  • Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w pracę na rzecz podnoszenia jakości oferowanych produktów,
  • Zaangażowanie zarówno Najwyższego
   Kierownictwa, jak i wszystkich
   (poszczególnych) pracowników w inicjowanie innowacji, kreowanie nowatorskiego myślenia,
   poszukiwanie nowych rozwiązań
  • Wspomaganie działań usprawniających procesy: projektowania, produkcji, zarządzania projektami; monitoring: kosztów realizacji przedsięwzięć biznesowych i kosztów realizacji projektów,
  • Wyznaczenie dla wszystkich działów firmy celów, które będą mierzone i sprawdzane przez wskaźniki procesów,
  • Wprowadzenie we wszystkich działach firmy, a w szczególności w Dziale
   Projektowo Konstrukcyjnym i Dziale Produkcji wykorzystania innowacyjnych
   technik zarządzania czasem i gromadzonym potencjałem, co umożliwia w skuteczny sposób wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne w produktach TAPS i zmaksymalizować wydajności pracy,
  • Uzyskiwanie nowych kwalifikacji i certyfikacji spełniających oczekiwania Klientów w obszarze prowadzonych procesów specjalnych,
  • Certyfikowanie prowadzonych procesów specjalnych jako potwierdzenie uzyskanych nowych kwalifikacji spełniających oczekiwania Klientów,
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością; dostosowanie zapisów systemowych do bieżących potrzeb TAPS i aktualnych wymagań standardu ISO TS 22163:2017,
  • Współpracę z Klientami w celu rozpoznawania i monitorowania ich potrzeb i oczekiwań,
  • Ciągły rozwój współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami technicznymi oraz budowanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach międzynarodowych programów wspólnotowych (np.: Electromobility+) czy programu badań stosowanych prowadzonych przez NCBiR,
  • Opiekę nad wyrobem w czasie całego cyklu życia i rozwijanie usług serwisu piorąco-czyszczącego,
  • Zapewnianie dostępności informacji i zasobów w celu spełniania potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • Rozwój współpracy z dostawcami i kooperantami opartej na wzajemnym respektowaniu wymagań Klientów, dobrej współpracy biznesowej i zaufaniu,
  • Pozyskiwanie alternatywnych dostawców i kooperantów w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa firmy i prowadzonych dla Klientów projektów,
  • Udoskonalanie wewnętrznej komunikacji w firmie,
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie jakości i ekologiczności wyrobów oraz technologii ich wytwarzania; inwestowanie w rozwój zawodowy kadry,
  • Kształtowanie przekonania, że za jakość, wizerunek i markę firmy – także w zakresie ekologiczności produkowanych wyrobów – odpowiedzialny jest każdy pracownik na swoim stanowisku pracy i przy każdym kontakcie z Klientem, Dostawcami i Kooperantami; wyznaczanie i monitorowanie odpowiedzialności w tym obszarze,
  • Doskonalenie środowiska pracy, infrastruktury i technologii nakierowanych także na zminimalizowanie wpływu wyrobów i ich wytwarzania na otaczające środowisko.


  Do celów związanych z bezpieczeństwem technicznym zaliczamy:

  • Projektowanie, badania i produkcję foteli zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa pożarowego (np. DIN 5510-2:2009, EN 45545-2:2013, UIC 564-2, PN-K-02511:2000),
  • Projektowanie, badania i produkcję foteli zgodnie z wymaganiami norm wytrzymałościowych (np. UIC 566),
  • Projektowanie, badania i produkcję foteli zgodnie z wymaganiami norm ergonomicznych (np.UIC 567, SAE 826 J), eksploatacyjnych (np.Grula Si, PN-EN ISO 3385:1999),
  • Projektowanie, badania i produkcję foteli respektując pozostałe wymagania techniczne Klientów


  Fotele do pociągów w zupełnie nowym designie, z nowatorskimi funkcjonalnościami będą wyrazem materializacji założonych celów,
  a to dopiero początek nowej drogi, którą będziemy wspólnie dalej podążać, oferując nasze rozwiązania Klientom.
  DYREKTOR WYKONAWCZY
  Maciej Kowalski, 15.01.2018