S.Z.T.K. TAPS - Maciej KowalskiPolityka jakości

Fotele do pociągów regionalnych wykonane w nowej technologii kompozytowej będą wyrazem materializacji celów oraz jednymi z wiodących produktów oferowanych Klientom.

 • Polityka Jakości Bezpieczeństwa Technicznego TAPS 2012-2015


  Polityka Jakości i Bezpieczeństwa
  Technicznego TAPS 2020-2022

  Nadrzędnym celem firmy TAPS jest spełnianie
  oczekiwań Klientów w zakresie wysokiej jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa
  użytkowania, oferowanych foteli, miejsc siedzących, elementów konfekcjonowanego
  garnisażu tekstylnego dla pojazdów, pomieszczeń w budynkach użyteczności
  publicznej oraz świadczonych usług.


  Zobowiązujemy się wytwarzać nasze produkty
  w bezpiecznych, nadzorowanych warunkach
  i zgodnie z zasadami BHP, jednocześnie stosując nadzór i kontrolę oraz podejmując działania związane z ograniczeniem emisji do
  środowiska naturalnego. Jednocześnie stosujemy zasadę równości szans i niedyskryminowania poprzez umożliwienie wszystkim osobom, bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach funkcjonowania firmy TAPS na jednakowych zasadach. Gwarantujemy
  produkcję zgodną z wymaganiami odpowiednich norm bezpieczeństwa (w tym norm dotyczących palności i wytrzymałości)
  raz przepisów dotyczących aspektów środowiskowych. Zapewniamy również, że dostarczane przez nas wyroby są bezpieczne, funkcjonalne i bezawaryjne.


  Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie powyższych celów możliwe jest tylko przy aktywnym udziale i współpracy wszystkich pracowników. Od każdego z nas wymagamy odpowiedzialności
  za utrzymanie i doskonalenie wdrożonego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu
  Zarządzania.


  Najwyższe Kierownictwo firmy zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności tego Systemu, aby spełniał on wymagania
  stawiane przez normę ISO 9001:2015, ISO/TS 22163:2017, PN EN ISO/IEC 17025:2005
  i ISO 14001: 2015.


  Cele Polityki Jakości i Bezpieczeństwa Technicznego osiągamy poprzez prowadzenie działań inicjujących innowacje, uwzględniających dynamiczne zmiany na rynku, wzrastające wymagania norm, standardów
  i aktów prawnych dotyczących naszych wyrobów.


  Do strategicznych Celów Polityki Jakości i Bezpieczeństwa Technicznego TAPS zaliczamy:


  • Budowanie wizerunku firmy jako wiarygodnego partnera handlowego
   i kwalifikowanego dostawcy kompletnego
   i niezawodnego produktu oraz usług,
  • Utrwalanie znaku firmowego jako gwaranta jakości,
  • Budowanie wizerunku Firmy jako najbardziej innowacyjnej i kreatywnej na rynku,
  • Optymalizację procesów produkcyjnych oraz kosztów wytwarzania,
  • Redukcję oraz kontrolę ilości emitowanych
   zanieczyszczeń do powietrza,
  • Projektowanie i wytwarzanie foteli
   w oparciu o ideę „zero waste”,
  • Minimalizację czasu od projektowania do realizacji,
  • Zapewnienie użytkownikom maksymalnego bezpieczeństwa użytkowania naszych produktów,
  • Zapewnianie pracownikom bezpieczeństwa technicznego związanego z wykonywanymi obowiązkami w zakresie użytkowania maszyn oraz infrastruktury.


  Cele te realizujemy poprzez:

  • Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w pracę na rzecz podnoszenia jakości oferowanych produktów,
  • Zaangażowanie zarówno Najwyższego Kierownictwa, jak i wszystkich (poszczególnych) pracowników
   w inicjowanie innowacji, kreowanie nowatorskiego myślenia, poszukiwanie nowych rozwiązań,
  • Usprawnianie
   procesów: projektowania, produkcji, zarządzania projektami, monitoring kosztów realizacji przedsięwzięć biznesowych i kosztów realizacji projektów,
  • Wprowadzenie we wszystkich działach firmy wykorzystania innowacyjnych technik zarządzania czasem i zgromadzonym
   potencjałem,
  • Utrzymywanie i uzyskiwanie nowych kwalifikacji i certyfikacji spełniających oczekiwania Klientów,
  • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • Współpracę z Klientami w celu rozpoznawania i monitorowania ich potrzeb i oczekiwań,
  • Opiekę nad wyrobem w czasie całego cyklu życia produktu,
  • Rozwój współpracy z Dostawcami
   i Kooperantami opartej na wzajemnym respektowaniu wymagań Klientów, dobrej współpracy biznesowej i zaufaniu,
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji
   i świadomości pracowników,
  • Doskonalenie środowiska pracy,
   infrastruktury i technologii,
  • Ciągły rozwój współpracy z polskimi
   i zagranicznymi uczelniami technicznymi oraz budowanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych finansowanych
   w ramach międzynarodowych programów wspólnotowych czy programu badań stosowanych prowadzonych przez NCBiR.


  Cele bezpieczeństwa technicznego realizujemy poprzez projektowanie, badania i produkcję foteli zgodnie z wymaganiami:

  • norm bezpieczeństwa pożarowego (np. DIN 5510-2:2009, EN 45545-2:2013, UIC 564-2, PN-K-02511:2000),
  • norm wytrzymałościowych (np. UIC 566),
  • norm ergonomicznych (np. UIC 567, SAE 826 J) i eksploatacyjnych (np. Grula Si, PN-EN ISO 3385:1999),
  • respektując wymagania techniczne Klientów.


  TAPS realizując politykę rozwoju wiedzy i "KNOW-HOW" firmy prowadzi projekty rozwojowe i prace badawcze, których efekty są zgłaszane do ochrony prawnej autorskich rozwiązań w formie patentów, czy wzorów użytkowych i przemysłowych.


  Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Technicznego jest zakomunikowana wszystkim pracownikom
  oraz zainteresowanym stronom, publicznie dostępna na stronie www.taps.com.pl,
  a jej aktualność podlega okresowej weryfikacji.


  Fotele do pociągów w zupełnie nowym designie, z nowatorskimi funkcjonalnościami będą

  wyrazem materializacji założonych celów,
  a to dopiero początek nowej drogi, którą będziemy wspólnie dalej podążać, oferując nasze rozwiązania Klientom.
  WŁAŚCICIEL

  Maciej Kowalski, 27.01.2020