S.Z.T.K. TAPS - Maciej KowalskiPolityka jakości

Fotele do pociągów regionalnych wykonane w nowej technologii kompozytowej będą wyrazem materializacji celów oraz jednymi z wiodących produktów oferowanych Klientom.

 • Polityka Jakości Bezpieczeństwa Technicznego TAPS 2012-2015


  Polityka Jakości i Bezpieczeństwa
  Technicznego TAPS

  Nadrzędnym celem firmy TAPS jest spełnianie oczekiwań Klientów w zakresie wysokiej jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania oferowanych wyrobów.
  Zobowiązujemy się wytwarzać nasze produkty w bezpiecznych, nadzorowanych warunkach i zgodnie z zasadami BHP, stosując odpowiedni nadzór oraz podejmując działania związane z ograniczeniem emisji do środowiska naturalnego. Gwarantujemy produkcję zgodną z wymaganiami odpowiednich norm bezpieczeństwa oraz przepisów dotyczących aspektów środowiskowych. Zapewniamy, że dostarczane przez nas wyroby są bezpieczne, funkcjonalne i bezawaryjne, oraz że spełniają wszelkie postawione wymagania prawne, normatywne oraz wymagania naszych Klientów, ze szczególnym uwzględnieniem tych odnoszących się do zapewnienia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa użytkowników wyrobów, w trakcie eksploatacji. Jednocześnie stosujemy zasadę równości szans i niedyskryminowania poprzez umożliwienie wszystkim osobom, bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd lub orientację seksualną, sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach funkcjonowania firmy TAPS na jednakowych zasadach.
  Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie postawionych celów możliwe jest tylko przy aktywnym udziale i współpracy wszystkich pracowników. Cele te osiągamy poprzez zbieranie doświadczeń, dobrych praktyk oraz sugestii pracowników, mając na celu ciągłe rozwijanie zarządzania wiedzą. Od każdego z nas wymagamy odpowiedzialności za utrzymanie i doskonalenie wdrożonego w naszej firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
  Najwyższe Kierownictwo firmy zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności tego Systemu, aby spełniał on wymagania stawiane przez normę ISO 9001, ISO/TS 22163, ISO 14001 i PN EN ISO/IEC 17025.
  Cele Polityki Jakości i Bezpieczeństwa Technicznego osiągamy poprzez prowadzenie działań inicjujących innowacje, uwzględniających dynamiczne zmiany na rynku, wzrastające wymagania norm, standardów i aktów prawnych dotyczących naszych wyrobów.


  Do strategicznych Celów Polityki Jakości i Bezpieczeństwa Technicznego TAPS zaliczamy:

  · Budowanie wizerunku firmy
  jako wiarygodnego partnera handlowego i kwalifikowanego dostawcy kompletnego i
  niezawodnego produktu oraz usług,

  · Utrwalanie znaku firmowego jako gwaranta jakości,

  · Budowanie wizerunku Firmy
  jako najbardziej innowacyjnej i kreatywnej na rynku,

  · Optymalizację procesów produkcyjnych oraz kosztów wytwarzania,

  · Redukcję oraz kontrolę ilości
  wytwarzanych i emitowanych zanieczyszczeń,

  · Minimalizację czasu od projektowania do realizacji,

  · Projektowanie i wytwarzanie
  foteli spełniających wymagania Klienta oraz prawne i regulacyjne,

  · Zapewnienie użytkownikom maksymalnego bezpieczeństwa użytkowania naszych produktów,

  · Zapewnianie pracownikom
  bezpieczeństwa technicznego związanego z wykonywanymi obowiązkami w zakresie
  użytkowania maszyn oraz infrastruktury.


  Cele te realizujemy poprzez:

  · Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w pracę na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych produktów,

  · Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa i wszystkich pracowników w inicjowanie
  innowacji, kreowanie nowatorskiego myślenia, poszukiwanie nowych rozwiązań,

  · Usprawnianie procesów: projektowania, produkcji, zarządzania projektami, monitoringu kosztów realizacji przedsięwzięć biznesowych i kosztów realizacji projektów,

  · Ciągły rozwój analiz RAMS oraz ich uwzględnienie w całym cyklu życia wyrobu,

  · Utrzymywanie i uzyskiwanie nowych kwalifikacji i certyfikacji spełniających oczekiwania Klientów,

  · Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

  · Współpracę z Klientami w celu rozpoznawania i monitorowania ich potrzeb i oczekiwań,

  · Rozwój współpracy z Dostawcami i Kooperantami, opartej na wzajemnym respektowaniu wymagań Klientów, dobrej współpracy biznesowej i zaufaniu,

  · Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników dotyczących wpływu ich pracy na jakość i bezpieczeństwo produktów,

  · Doskonalenie środowiska pracy, infrastruktury i technologii poprzez podejmowanie działań standaryzacyjnych i optymalizacyjnych dla stanowisk pracy dla zwiększenia komfortu pracy oraz oczekiwanego poziomu jakości i efektywności produkcji,

  · Ciągły rozwój współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami technicznymi oraz budowanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, finansowanych w ramach międzynarodowych programów wspólnotowych czy programu badań stosowanych prowadzonych przez NCBiR.


  Cele bezpieczeństwa technicznego realizujemy poprzez projektowanie, badania i produkcję foteli zgodnie z wymaganiami:

  · norm bezpieczeństwa pożarowego (np. DIN 5510-2, PN-EN 45545-5+A1, UIC 564-2, PN-K-02511),

  · norm wytrzymałościowych (np. UIC 566),

  · norm ergonomicznych (np. UIC 567, SAE 826 J) eksploatacyjnych
  (np. Grula Si, PN-EN ISO 3385:1999),

  · normy DIN 6701,

  · respektując wymagania techniczne Klientów.


  Taps realizując politykę rozwoju wiedzy i "KNOW-HOW" firmy, prowadzi projekty rozwojowe i prace badawcze, których efekty są zgłaszane do ochrony prawnej autorskich rozwiązań w formie patentów, czy wzorów użytkowych i przemysłowych.


  Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Technicznego jest zakomunikowana wszystkim pracownikom oraz zainteresowanym stronom, publicznie dostępna na stronie www.taps.com.pl, a jej aktualność podlega okresowej weryfikacji.


  Fotele do pociągów w zupełnie nowym designie, z nowatorskimi funkcjonalnościami będą wyrazem materializacji założonych celów, a to dopiero początek nowej drogi, którą będziemy wspólnie dalej podążać, oferując nasze rozwiązania Klientom.


  Dyrektor Zarządzający

  Filip Kaźmierski,13.01.2021