• Realizacja projektu nr POIR.03.02.02-00-0670/16

  Została zakończona budowa hali produkcyjno-magazynowej i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zrealizowano zakup wszystkich planowanych w projekcie środków trwałych i uruchomiono linię do produkcji znacząco ulepszonych foteli do pojazdów szynowych. Obecnie finalizujemy pierwszą umowę dostaw takich foteli dla jednego z naszych Klientów.
  Są one lżejsze od produkowanych dotychczas o ok. 32%. Pierwsze dostawy są planowane jesienią 2020 r. następne w 2021 r. Na Targach INNOTRANS w Berlinie 27-30.04.2021 S.Z.T.K. TAPS oferować będzie różne rodzaje foteli, w skład których wchodzić będą m.in. formatki i kantile kompozytowe malowane proszkowo. • UMOWA Z BGK

  feue.png

  grafikabgk.jpg
  02 listopada 2017 roku została podpisana umowa z BGK o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu nr POIR.03.02.02-00-0670/16 pt. „Wdrożenie technologii wytwarzania foteli kompozytowych do pojazdów szynowych poprzez budowę hali produkcyjnej i linii technologicznej”. Koszty kwalifikowane: 4 740 433,00 PLN, dofinansowanie: 2 160 694,85 PLN.


  Celem projektu jest uruchomienie linii technologicznej wytwarzającej znacząco ulepszone wyroby (fotele do pojazdów szynowych) dzięki wdrożeniu technologii opracowanej w TAPS do wytwarzania malowanych konstrukcyjnych elementów kompozytowych wchodzących w skład foteli.
  Innowacyjny charakter projektu polega na produkcji foteli o nowych funkcjonalnościach zapewniających osiągnięcie efektu ekonomicznego, dzięki redukcji masy fotela poprzez zmniejszenie zużycia surowców technologicznych oraz oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na skutek zmniejszenia masy środka transportu. Ponadto w ramach projektu zostanie stworzone linia technologiczna umożliwiająca produkcję elementów i wyposażenie fotela w inteligentne funkcje, poprzez wbudowanie w elementy kompozytowe optoelektroniki przesyłającej informacje, które umożliwią pasażerom łatwy dostęp do Internetu, komunikację miedzy sobą, oraz sterowanie funkcjami wyposażenia. Fotel może też pełnić rolę interface w zintegrowanym systemie pojazdu w tym odbioru i przesyłu indywidualnych danych do 
  i od pasażera. Rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i właściwości funkcjonalne typoszeregu foteli będą dostosowane do powszechnie eksploatowanych, różnych kategorii szynowych środków transportu do masowego przewozu osób. To uzasadnia przyjęcie strategii programowej celu wdrożeniowego w postaci rozwiązań opcjonalnych, różniących się wybranymi właściwościami użytkowymi w zakresie komfortu zależnego od wyposażenia.
  Technologia wytwarzania malowanych konstrukcyjnych elementów kompozytowych opiera się na uniepalnionej formie żywicy epoksydowej (zgłoszenie patentowe P 409359 z dn. 03.09.2014 oraz zgłoszenie patentowe P 409552 z dnia 22.09.2014) do poziomu wymaganego przez standardy kolejowe oraz malowania proszkowego (zgłoszenie patentowe P 418738 z dnia 19.09.2016) i umieszczania w kompozycie elementów elektronicznych i optoelektronicznych (zgłoszenie patentowe P 418737 z dnia 19.09.2016).

  Projekt jest w trakcie realizacji.

 • POIR.01.01.01-00-158/16 - opis projektu

  Tytuł projektu: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypów opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób”.


  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2016

  Data zakończenia realizacji projektu: 29.02.2020


  W ramach projektu część prac zlecono do wykonania dwóm podwykonawcom:

  1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej - był odpowiedzialny za:
   • "Opracowanie technologii wytwarzania elementów wyposażenia środków komunikacji na bazie kompozytów włóknistych z osnową z epoksydowej termoutwardzalnej żywicy w postaci proszku, spełniającej wskazane wymagania wytrzymałościowe wraz z opracowaniem połączeń części kompozytowych z elementami konstrukcyjnymi infrastruktury oraz opracowanie założeń i wytycznych dla zapewnienia jakości procesów produkcji oraz kontroli w procesie produkcji stanu elementów wyposażenia z kompozytów FRP metodami nieniszczącymi (NDT)",
   • "Opracowanie procesu recyklingu wybranych elementów kompozytów epoksydowych w celu ich ponownego wykorzystania",
   • "Opracowanie technicznego i środowiskowego cyklu życia elementów konstrukcyjnych wyposażenia środków komunikacji wykonanych na bazie kompozytu epoksydowego",
   • "Opracowanie metody umieszczenia elementów optoelektronicznych przesyłających informacje, elementów umożliwiających pasażerom łatwy dostęp do Internetu oraz komunikację miedzy pasażerami, czy sterowanie funkcjami wyposażenia".
  2. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza, odpowiedzialna za działanie:
   • "Modyfikacja osnowy epoksydowej pod kątem poprawy odporności na płomień, dającej kompozyt spełniający wskazane wymagania palno-dymowe"


  W efekcie projektu m.in.:


  • opracowano kompozycję uniepalniającą do proszkowej żywicy epoksydowej,
  • wykazano możliwość integracji elementów optoelektronicznych z kompozytem,
  • opracowano kompozytowe elementy nośne konstrukcji fotela, tj. samonośną formatkę fotela oraz kantilę z kompozytu epoksydowo-szklanego,
  • opracowano technologię wytwarzania kompozytów GFRP dających możliwość nakładania na ich powierzchnię farby proszkowej,
  • wykonano malowany proszkowo demonstrator prototypu kompozytowej formatki oraz kantili, spełniający normy kolejowe.


  Modyfikacja osnowy epoksydowej pod kątem poprawy odporności na płomień zapewniła spełnienie normy EN 45545-2, co umożliwiło wykonanie prototypowej kompozytowej formatki fotela i prototypowej kompozytowej kantili a w przyszłości umożliwi wykonywanie innych podzespołów fotela takich jak nośniki tapicerki czy nakładki na podłokietniki, nadających się pod względem pożarowym do zastosowania w pojazdach szynowych.


  Opracowanie sposobu umieszczenia elementów optoelektronicznych (np. elementów świetlnych LED, ładowarek bezprzewodowych do telefonów) i zintegrowanie ich z kompozytem, nadaje nowe cechy użytkowe dla fotela. W perspektywie widzimy praktyczne możliwości integracji z kompozytowymi elementami fotela - włączników sensorycznych, klawiatur alfanumerycznych, co zapewni pasażerowi sterowanie dotykowe funkcjami pozycjonowania fotela, czy komunikacji w sieci pokładowej czy Internetem w pociągu.


  Opracowano technologię wytwarzania kompozytów GFRP dających możliwość nakładania na ich powierzchnię farby proszkowej i jej sieciowania zarówno w piecu z grzaniem konwekcyjnym jak i pod promiennikami IR.


  Wykonano demonstracyjny prototyp fotela z elementami kompozytowymi w postaci formatki fotela i kantili, bazując na designie fotela typu XCD, stanowiącego w firmie TAPS podstawę do konstrukcji foteli różnych odmian i rodzajów wagonów głównie do klasy 2. bezprzedziałowej. Demonstrator prototypu fotela z elementami kompozytowymi potwierdza zmniejszenie masy fotela o ponad 40% i spełnienie przez niego podstawowych wymagań wytrzymałościowych opisanych w Karcie UIC 566 załącznik 7.
  Bdania potwierdzające właściwości palno-dymowe kompozytu, z którego wykonano formatkę i kantilę wykonano u Podwykonawcy - w laboratorium akredytowanym, SYCHTA LABORATORIUM SPÓŁKA JAWNA, Laboratorium Badań Palności Materiałów (Police), certyfikat akredytacji AB 1501. Badania te potwierdziły spełnienie właściwości palno-dymowych sprawdzanych materiałów.
  Prototyp stanowić będzie podstawę następnych wykonań kompozytowych ław z fotelami, przedstawianymi np. na Targach INNOTRANS 2021 w Berlinie, Targach TRAKO 2021 w Gdańsku oraz w trakcie spotkań z obecnymi i nowymi klientami.


  Projekt zakończono sprawdzeniem technologii wytwarzania elementów uniepalnionych kompozytowych w dedykowanych prototypowych formach, malowania proszkowego kompozytów GFRP w warunkach rzeczywistych. Wskazuje to, że demonstrowane technologie mogą zostać zaimplementowane w warunkach produkcyjnych w TAPS – poziom IX gotowości technologicznej.


  Efekty prac badawczo-rozwojowych zostały opublikowane:


  • Zgłoszenie patentowe nr P 431259 z 23.09.2019r. „Elastyczny układ tapicerski”
  • Polimery R.2020 Nr 65 (4) s. 22 pt.: "Fire resistant and mechanical properties of powder-epoxy composites reinforced with recycled GFRP", Rafał Oliwa, Katarzyna Bulenda, Mariusz Oleksy, Paulina Ostyńska, Grzegorz Budzik, Magdalena Płocińska, Sławomir Krauze
  • Problemy Kolejnictwa pt.: "Modelowanie i walidacja wytrzymałościowa kompozytowej skorupy nośnej fotela kolejowego" Łukasz Gołębiowski, Marcin Siwek, Marcin Ciesielski, Andrzej Zagórski, Sławomir Krauze, Radosław Majewski - złożona do druku
  • Polimery 2020, T. 65, nr 5, 387-393 pt.: "Analisis of mechanical properties and distribution of deformation during the shear of polimer-fibre composites containing flame retardants" Rafał Oliwa, Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy, Grzegorz Budzik, Sławomir Krauze


  Oświetlenie LED w bocznej części kantili.


  1.jpg


  Kompozytowy stolik wyposażony w optoelektronikę umożliwiający bezprzewodowe ładowanie indukcyjne.


  2.jpg


  Prototyp fotela z elementami kompozytowymi w postaci formatki fotela i kantili (malowane proszkowo), bazujące na designie fotela typu XCD.


  3.jpg

 • UMOWA Z NCBiR

  feue.png

  grafika2c.jpg


  15 grudnia 2016 roku została podpisana umowa z NCBiR o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-0158/16 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypów opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób”. Wydatki kwalifikowane: 2 817 419,50 PLN, dofinansowanie: 1 823 568,00 PLN.


  Celem badawczym projektu jest stworzenie prototypów opcjonalnego typoszeregu nowej generacji innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób. Innowacyjny charakter celu badawczego projektu polega na stworzeniu nowej jakości funkcjonalności foteli przy jednoczesnym stworzeniu konstrukcji i technologii zapewniających osiągnięcie efektu ekonomicznego, źródłem którego będzie zmniejszenie ciężaru fotela powodujące zmniejszenie zużycia surowców technologicznych oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z tytułu zmniejszenia masy środka transportu.
  Konsekwencją uzyskania tych efektów będzie osiągnięcie przewagi konkurencyjnej rezultatu projektu. W zakresie rozwiązań materiałowych w celu osiągnięcia parametrów użytkowych i korzyści w postaci zminimalizowania masy fotela, główny element konstrukcyjny fotela tzw. formatka fotela zostanie wykonana z kompozytu na osnowie polimerowej ze wzmocnieniem siatką lub matą lub rowingem z włókna szklanego lub węglowego. Dodatkową fazą kompozytu będzie sproszkowany odpad pochodzący z recyklingu w obiegu zamkniętym. Ponadto żywica polimerowa zostanie poddana procesowi modyfikacji, w celu spełnienia wymagań palno-dymowych.
  Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wykonanie prac badawczych o charakterze badań przemysłowych a także prac rozwojowych, których wyniki pozwolą na stworzenie nowej klasy foteli wykonanych z materiałów kompozytowych. Zaproponowane materiały będą projektowane modułowo, z wykorzystaniem metod analizy numerycznej i badań empirycznych, aby wprowadzenie zmian w strukturze i właściwościach dawało możliwości zastosowania istniejących technologii w krótszym czasie. W ramach projektu zostaną opracowane i wykonane prototypy opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób spełniające normy europejskie EN i międzynarodowe UIC w tym zakresie zastosowań.


  Projekt jest w trakcie realizacji.

 • WSPARCIE BADAŃ I ROZWOJU

  feue.png

  grafika2c.jpg


  Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, DZIAŁANIE 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

  Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”


  30 czerwca 2016 roku został złożony projekt pod numerem POIR.01.01.01-00-0158/16 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania i wykonania prototypów opcjonalnego typoszeregu innowacyjnych foteli przeznaczonych do wyposażenia szynowych środków transportu do masowego przewozu osób”.

  Spośród 88 wniosków, które wpłynęły w ramach trzeciego etapu konkursu w czerwcu, dokonano oceny merytorycznej 87 wniosków. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 9 projektów w tym projekt zgłoszony przez TAPS.

  Linki:
  www.poir.gov.pl
  www.ncbr.gov.pl
  Lista rankingowa